Skip to main content
 • Formalności urzędowe

Po wyborze optymalnej działki budowlanej i decyzji na budowę wymarzonego domu jednorodzinnego rozpoczyna się skomplikowany proces przygotowania dokumentów, projektu i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeżeli nie chcą lub nie mogą Państwo się zajmować sprawami urzędowymi, chętnie wykonamy to za Państwa.

Formalności urzędowe do uzyskania pozwolenia na budowę

Na tym etapie, czyli na samym początku należy zacząć współpracę z uprawnionym do projektowania architektem, który zrealizował już nie jedną inwestycję. Jego doświadczenie i wiedza pozwolą przygotować szybko projekt, uzyskać decyzję i zaplanować rozpoczęcie budowy.

Zgodnie z Prawem budowlanym pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy i jest to bardzo ważny dokument w procesie inwestycyjnym. Należy jednak pamiętać o tym, że zanim otrzymamy zgodę to należy przygotować się na opracowanie dokumentacji “przedprojektowej” i projektu budowlanego. Do elementów poprzedzających projekt zaliczamy m.in.:

 • Ustalenie, czy działka znajduje się w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku braku MPZP należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy określającej parametry zabudowy.
 • Mapa do celów informacyjnych - mapka sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu jest nam potrzebna do wystąpienia m.in. o warunki zabudowy, warunki techniczne przyłączenia do sieci, badania geotechniczne.
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów - dokument ten niezbędny jest do ustalenia wielkości posesji, klasy i przeznaczenia gruntu oraz np. uzyskania wyłączenia działki z produkcji rolnej lub leśnej.
 • Badanie geotechniczne gruntu. Uprawniony geolog wykonuje odwierty w odpowiednich miejscach na działce określając warunki geotechniczne niezbędne do prawidłowego posadowienia budynku oraz zdefiniuje warunki wodne w tym poziom zwierciadła wody.
 • Mapa do celów projektowych - Geodeta tworzy dokumentację geodezyjną. Jest to mapa działki i najbliższego terenu wraz z istniejącym uzbrojeniem technicznym i ukształtowaniem terenu. Jest ona niezbędna do projektu budowlanego i na niej wykonuje się projekt zagospodarowania terenu lub działki i projekty przyłączy.
 • Warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych. W większości przypadków trzeba uzyskać warunki na przyłączenie do mediów zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, energii elektrycznej, gazu, odprowadzenia “deszczówki” czy podłączenia do energii cieplnej. Gdy musimy lub chcemy zaopatrzyć budynek w wodę ze studni, odprowadzić ścieki do szamba lub odprowadzić wody deszczowe powierzchniowo na działkę często też należy uzyskać zgodę od gminy, lub zarządcy sieci.
 • Zgłoszenie wycinki drzew. W przypadku chęci wycięcia drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi przekracza 50 cm, należy je zinwentaryzować i zgłosić do odpowiedzialnego wydziału środowiska.
 • Uzyskania pozwolenia we właściwym Urzędzie Gminy lub Miasta o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, lub leśnej. Wybierając działkę “rolną” pod budowę domu, należy przejść przez proces odrolnienia i uzyskać pozytywną decyzję z wydziału środowiska, aby działka stała się budowlaną.
 • Oświadczenia o połączeniu działki z drogą publiczną. Dostęp do drogi publicznej może być bezpośredni lub pośredni, poprzez dostęp do niej przez drogę wewnętrzną. Należy pamiętać, że droga dojazdowa do działki powinna charakteryzować się parametrami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
 • Uzyskania uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej. Opinia wydana przez ten organ konieczna jest wówczas, gdy do realizacji inwestycji niezbędne jest wykonanie projektów infrastruktury na terenie znajdującym się poza działką budowlaną. Zadanie to spoczywa na inwestorze.
 • Operat wodnoprawny, zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne, gdy inwestycja wymaga umiejscowienia urządzeń wodnych takich jak skrzynki rozsączające, rowy melioracyjne czy np. głębokie studnie to Prawo Wodne nakazuje inwestorowi wykonania stosownych opracowań i wiążę się to zazwyczaj z kilkomiesięcznym czasem oczekiwania.
 • Uzgodnienie z konserwatorem - na terenach objętych Gminną Ewidencją Zabytków lub terenach wpisanych do Rejestru Zabytków przed przystąpieniem do projektowania dobrze jest uzyskać wstępne wytyczne i ustalenia konserwatorskie. To samo dotyczy terenów, na których to mogą znajdować się stanowiska archeologiczne.